Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Konkurs "Potyczki Ekonomiczne 2017/2018" 

REGULAMIN KONKURSU
POTYCZKI EKONOMICZNE 
w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Ekonomia na co dzień”, w konkursie wiedzy ekonomicznej Potyczki Ekonomiczne (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 1/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwanym dalej Organizatorem).
 3. Partnerami programu „Ekonomia na co dzień” są Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 4. Program realizowany jest przy współfinansowaniu Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz  Fundacji Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 5. Udział w konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
 6. Konkurs trwa od 30.11.2017 roku do 30.05.2018 roku.
 7. Konkurs składa się z trzech etapów. Wyboru zwycięzców finału Konkursu dokona Jury.
  1. W skład Jury w pierwszym etapie Konkursu wejdzie przedstawiciel NBP, przedstawiciel FMP oraz ekspert z zakresu edukacji ekonomicznej - przedstawiciel placówki doskonalenia nauczycieli.
  2. W skład Jury w drugim etapie Konkursu wejdą: przedstawiciel NBP, przedstawiciel WIB przedstawiciel FMP oraz przedstawiciel środowiska biznesu.
  3. Finał Konkursu oceniać będzie Jury w składzie: przedstawiciel NBP, przedstawiciel WIB, przedstawiciel FMP oraz ekspert z zakresu edukacji ekonomicznej – ośrodek doskonalenia nauczycieli.
 8. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

 1. Do I etapu – szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień”.  Trzyosobowe zespoły uczniów mają za zadanie opracowanie i przeprowadzenie minimum jednego ćwiczenia z zakresu edukacji ekonomicznej ze swoimi rówieśnikami lub z młodszymi kolegami. Forma ćwiczenia jest dowolna. Odbiorcami działań mogą być dzieci i młodzież od przedszkolaków do III klasy gimnazjum włącznie.
 2. Czas na wykonanie zadania w I etapie upływa 15.03.2018  roku.
 3. Podstawą przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie do dnia 15.03.2018 roku internetowej aplikacji, z opisem zrealizowanego zadania, dostępnej na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
  • Jury zakwalifikuje 40 zespołów do następnego etapu, na podstawie oceny wypełnionej aplikacji. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl do 22 marca 2018 roku. Zakłada się możliwość dołączenia zdjęć, PPT (maksymalna objętość: 10 slajdów, maksymalny rozmiar: 20 MB), MP3, MPG lub AVI (maksymalny czas trwania: 3 minuty, maksymalny rozmiar: 20 MB).
 4. Kryteria oceny: zakładany cel oraz efekty realizacji ćwiczenia, różnorodność środków przekazu treści, oryginalność, zasięg – liczebność uczestników, możliwości dalszego wykorzystania materiału.
 5. Zakwalifikowane do II etapu zespoły otrzymują do rozwiązania zadanie problemowe dotyczące ich najbliższego środowiska lokalnego. Szczegóły zadania zostaną upublicznione na stronie FMP po rozstrzygnięciu I etapu, najpóźniej do 24 marca 2018 roku.
 6. Czas nadsyłania drogą elektroniczną, przez zakwalifikowane do II etapu zespoły, rozwiązania zadania problemowego upływa 27 kwietnia 2018 roku.
 7. Na podstawie nadesłanych drogą elektroniczną rozwiązań Jury w składzie: przedstawiciel NBP, przedstawiciel WIB, przedstawiciel FMP, przedstawiciel środowiska biznesu wyłoni 16 zespołów do ogólnopolskiego finału Konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej nastąpi 9 maja 2018  roku.
 8. Ogólnopolski finał Konkursu odbędzie się w terminie 24-26 maja 2018 roku w Warszawie. Do finału przystępują trzyosobowe zespoły pod opieką nauczyciela.
 9. Podczas finału Ogólnopolskiego Konkursu  „Potyczki Ekonomiczne” uczniowie rozwiązują test oraz przystępują do konkurencji praktycznych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
 10. Jeden nauczyciel może zgłosić do Konkursu więcej niż jeden zespół uczniów.
 11. Nie będą dopuszczane do Konkursu prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
 12. Organizatorzy ponoszą koszty organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz zakwaterowania, wyżywienia finalistów Konkursu.
 13. Uczestnicy finału Konkursu ponoszą koszty przejazdu do Warszawy.

§ 3
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Testy i konkurencje, do których przystąpią finaliści Konkursu oceniane będą przez Jury.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna.
 3. Organizator przewiduje w Konkursie nagrody w postaci tabletów dla trzech najlepszych zespołów uczniów i nauczycieli-opiekunów oraz dyplomy dla uczestników II etapu.
 4. Żadnemu z laureatów nagród nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik będący Nauczycielem oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika będącego Uczniem, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) do utworów (Prac Konkursowych) nadesłanych w Konkursie.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się co najmniej do II etapu Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  6. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  7. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  8. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 4. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się do co namniej II etapu Konkursu przenosi  na Organizatora autorskie prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 5. Uczestnik  Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konursowej i zakwalifikowania się do co najmniej II etapu Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.
 6. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  1. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
  2. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność),
  3. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

 1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Urszula Sierżant; mail: urszula.sierzant@junior.org.pl


§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników jest szkoła, do której uczęszcza uczeń na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (test jednolity: Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do finału Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. W imieniu uczniów biorących udział w Konkursie zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestników będących finalistami Konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie internetowej www.junior.org.pl.
 5. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych osobowych oraz ich poprawiania. Można tego dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: urszula.sierzant@junior.org.pl lub poprzez oświadczenie wysłane listem poleconym na adres Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w finale Konkursu.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
 5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.