Regulamin "Festiwalu Kreatywności"

REGULAMIN FESTIWALU KREATYWNOŚCI
w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”

§1
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół podstawowych, realizujących w bieżącym roku szkolnym program „Ekonomia na co dzień”, w Festiwalu Kreatywności (zwanym dalej Festiwalem).
 2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok. 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Program realizowany jest z  UNICEF oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 4. Udział w Festiwalu pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
 5. Festiwal trwa od 01.12.2023 roku do 04.03.2024 roku.
 6. Udział w Festiwalu jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

 1. Celem Festiwalu jest pobudzenie uczniów do inicjowania i wdrażania oryginalnych pomysłów na działania edukacyjne. Udział w konkursie motywuje do interdyscyplinarnego łączenia wiedzy i budowania relacji w realizacji wspólnego, nawet niewielkiego celu.
 2. Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie fikcyjnej karty bankomatowej. Projekt karty powinien uwzględniać wszystkie cechy prawdziwej karty bankomatowej np. zabezpieczenia.
 3. Projekt karty nie może naruszać uczuć i praw innych osób. Przed zgłoszeniem pracy na konkurs nauczyciel weryfikuje pracę pod względem etycznym.
 4. Projekty należy nadsyłać w formacie pdf, jpg lub w formie papierowej.
 5. Projekt karty bankomatowej należy przesłać na adres: agnieszka.predygier@junior.org.pl  lub na adres siedziby organizatora :  Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości ul. Jana III Sobieskiego 11 82-200 Malbork. Opis powinien zawierać informację o liczbie zaangażowanych uczniów polskich i ukraińskich z podziałem na płeć wg. tabeli:

L.p.

Nazwa i pełen adres szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Liczba uczniów biorących udział w konkursie

Liczba dziewcząt biorących udział w konkursie

Polskich

Ukraińskich

Polskich

Ukraińskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04.03.2024 roku.
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni 25 najatrakcyjniejszych projektów, na podstawie których opracowany zostanie folder. Wydrukowany folder wysłany zostanie do wybranych szkół, które nadesłały prace oraz zamieszczony na stronie programu „Ekonomia na co dzień”.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl do 18.03.2024 roku.
 4. Folder zostanie rozesłany do szkół oraz zamieszczony na stronie programu w terminie do 19.04.2024 roku.
 5. Do udziału w Festiwalu nie zostaną dopuszczone prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.

§ 3
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik będący Nauczycielem oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika będącego Uczniem, przystępując do Festiwalu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994; t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) do utworów (prac) nadesłanych na Festiwal.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów nadesłanych na Festiwal, Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Festiwalu z chwilą przesłania pracy i otrzymania wyróżnienia przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, w tym w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  4. udostępnianie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube),
  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego,
  6. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  7. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji,
  8. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.
 4. Uczestnik Festiwalu z chwilą przesłania pracy i otrzymania wyróżnienia przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do nagrodzonej pracy, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 5. Uczestnik Festiwalu z chwilą przesłania pracy i otrzymania wyróżnienia upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.

§ 4
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

 1. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Festiwalu jest Koordynator Programu - Agnieszka Predygier: e-mail: agnieszka.predygier@junior.org.pl

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników w pierwszym i drugim etapie Festiwalu jest szkoła do której uczęszcza uczeń. Administratorem danych osobowych wyróżnionych uczestników jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok.20.
 2. Uczestnicy których prace zostaną wyróżnione podczas Festiwalu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z drukowaniem i opublikowaniem folderu. W imieniu uczniów poniżej 16 roku życia biorących udział w Festiwalu zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Festiwalu.
 4. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska wyróżnionych Uczestników, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie internetowej www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 6 lok 20.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
 2. Dokonując zgłoszenia do Festiwalu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Festiwalu zawarte w Regulaminie.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz formule i sposobie przeprowadzenia Festiwalu, o których powiadomi uczestników na stronie programu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl  i obowiązuje przez cały czas trwania Festiwalu.