Program edukacyjny

Program obejmuje następujące obszary:
Elementarne pojęcia ekonomiczne, np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet.
Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji.
Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę.
Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów.
Gospodarowanie własnymi zasobami – zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.
Uczą się m.in.: kreowania własnego wizerunku, gospodarowania posiadanymi zasobami,  zarządzania czasem, planowania i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań, gospodarowania finansami, oszczędzania i lokowania środków finansowych, sporządzania budżetu osobistego, budżetu przedsięwzięcia, bezpiecznego korzystania z usług banku, korzystania z praw konsumenta. Planują własną karierę zawodową poprzez wytyczanie ścieżki edukacyjnej i przekonują się o istnieniu zależności między sukcesem w życiu zawodowym, a wykształceniem, kreatywnością i umiejętnością  dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy.