Program edukacyjny

Program obejmuje następujące obszary:
Elementarne pojęcia ekonomiczne, np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet.
Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji.
Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę.
Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów.
Gospodarowanie własnymi zasobami – zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.
Uczą się m.in.: kreowania własnego wizerunku, gospodarowania posiadanymi zasobami,  zarządzania czasem, planowania i konsekwentnego realizowania wyznaczonych celów, przewidywania skutków własnych działań, gospodarowania finansami, oszczędzania i lokowania środków finansowych, sporządzania budżetu osobistego, budżetu przedsięwzięcia, bezpiecznego korzystania z usług banku, korzystania z praw konsumenta. Planują własną karierę zawodową poprzez wytyczanie ścieżki edukacyjnej i przekonują się o istnieniu zależności między sukcesem w życiu zawodowym, a wykształceniem, kreatywnością i umiejętnością  dostosowania się do zmieniającej się struktury rynku pracy.


Програма охоплює наступні напрямки:

Елементарні економічні поняття: попит, пропозиція, альтернативна вартість, бюджет.
Пізнання себе - визначення своїх інтересів, схильностей.
Вибір освітнього шляху - заняття різними видами діяльності для підготовки до функціонування в дорослому житті.
Ринок праці, започаткування власної справи - здійснення різних видів діяльності для підготовки до професійної роботи, оформлення документів при влаштуванні на роботу.
Планування дій - постановка цілей, визначення дій, що ведуть до їх реалізації, передбачення наслідків зробленого вибору.
Управління власними ресурсами - управління фінансовими ресурсами, користування банківськими послугами, реалізація прав споживачів.
Учні вчаться створювати власний імідж, управляти своїми ресурсами, розпоряджатися своїм часом, планувати і послідовно досягати поставлених цілей, прогнозувати наслідки своїх дій, управляти фінансами, заощаджувати та інвестувати гроші, складати особистий бюджет, бюджет починання, безпечно користуватися банківськими послугами, користуватися своїми правами споживача. Вони планують власну кар'єру, визначаючи свій освітній шлях, і переконуються, що існує зв'язок між успіхом у професійному житті та освіченістю, креативністю і здатністю адаптуватися до мінливої структури ринку праці.