Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych

 

Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych

REGULAMIN KONKURSU
Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych
w ramach programu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”

§ 1.
INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół podstawowych, realizujących w roku szkolnym 2023/2024 program „Ekonomia na co dzień”, w konkursie wiedzy ekonomicznej Ogólnopolskie Forum Ekonomiczne Młodych, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP)
  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok 20, zarejestrowana
  w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs realizowany jest z UNICEF oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 4. Udział w Konkursie pozwala na sprawdzenie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”.
 5. Konkurs trwa od dnia 02.10.2023 roku do dnia 06.06.2024 roku.
 6. Konkurs składa się z dwóch etapów, tj. I i II etapu. II etap Konkursu zwany jest również „Finałem”. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Jury Konkursu.
 7. Pierwszy etap Konkursu rozstrzygnięty zostanie w formie elektronicznej.
 8. Do II etapu Konkursu Jury Konkursu, zakwalifikuje 10 szkół, które zgodnie
  z kryteriami oceny, zostały wyłonione spośród szkół najbardziej zaangażowanych w różnorodne działania ekonomiczne.
 9. II etap Konkursu odbędzie się stacjonarnie. W przypadku wprowadzenia obostrzeń spowodowanych przez pandemię oraz inne nieprzewidziane okoliczności losowe, dopuszczalna jest forma zdalna.
 10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 11. Regulamin jest dostępny na https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/pl/konkurs

§ 2.
ZASADY KONKURSU

 1. Do I etapu Konkursu – szkolnego mogą przystąpić wszyscy uczniowie realizujący program „Ekonomia na co dzień”. Hasłem przewodnim Konkursu będzie
  „Z przedsiębiorczością na TY – czyli jak wykorzystać ją na co dzień”. Zespoły uczniów mają za zadanie inicjowanie edukacji finansowej
  i ekonomicznej w dowolnej formie jak np. wystawy, happeningi, foldery, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu. Zespoły uczniów planują i realizują działania zgodnie z ich pomysłem na formę i sposób edukacji bliższej i dalszej społeczności.
 2. Nauczyciel określa liczbę zespołów i uczniów w zespole oraz monitoruje
  i koordynuje prace. Założeniem jest zainspirowanie młodzieży do interdyscyplinarnych aktywności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz angażowanie uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną w środowisku szkolnym i lokalnym. Adresatami inicjowanych przez uczniów działań jest społeczność klasowa, szkolna oraz środowisko lokalne.
 3. Czas na wykonanie zadania w I etapie Konkursu upływa w dniu 05.04.2024 roku.
 4. Działania zrealizowane w ramach I etapu Konkursu należy zgłosić do koordynatora programu „Ekonomia na co dzień” w formie formularza znajdującego się na stronie programu w zakładce FORUM. Formularz zgłoszeniowy stanowi narzędzie do dokumentowania podjętych działań, liczbę osób uczestniczących w projekcie oraz załączniki w postaci zdjęć, filmów, linków, prezentacji (maksymalna objętość: 10 slajdów, maksymalny rozmiar: 20 MB), MP3, MPG lub AVI (maksymalny czas trwania: 3 minuty, maksymalny rozmiar: 20 MB). Formularz zgłoszeniowy zawierać będzie liczbę zaangażowanych uczniów polskich
  i ukraińskich z podziałem na płeć.
 5. Wyniki I etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl do dnia 30.04.2024 roku.
 6. Kryteria oceny I etapu Konkursu: zakładany cel oraz efekty przeprowadzonych działań, różnorodność środków przekazu treści, oryginalność, zasięg – liczebność uczestników, możliwości dalszego wykorzystania materiału.
 7. Podczas Finału Konkursu zespół reprezentuje troje uczniów. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel - opiekun zespołu. Każdy z uczestników jest zobowiązany przez cały czas trwania Konkursu do noszenia (w widocznym miejscu) identyfikatora dostarczonego przez Organizatora.
 8. Finał Konkursu składa się z dwóch części:

1) Część I: zespół na pendrive przedstawi prezentację w programie Power Point (na , na której zaprezentuje swoje osiągnięcia w zakresie podejmowanych inicjatyw edukacji ekonomicznych wśród społeczności klasowej, szkolnej i środowiska lokalnego. Przewidywany czas trwania prezentacji to 5 minut. Kryteria oceny stanowiska: rozwiązania graficzne i estetyczne, trafność doboru grafik, form prezentacji, czytelność przekazu. Kryteria oceny autoprezentacji: zawartość merytoryczna – różnorodność działań, zasięg, efekty; stosowanie poprawnej terminologii, kreatywność oryginalność i spójność wypowiedzi. Całość zostanie oceniona przez komisję składającą się z przedstawicieli Partnerów Projektu, eksperta zewnętrznego oraz FMP;

2) Część II: zespół przystąpi do pisemnego testu wiedzy i zadań konkursowych sprawdzających ich wiedzę i umiejętności nabyte podczas realizacji programu „Ekonomia na co dzień”. Ocena testu będzie dokonywana w sposób punktowy.

 1. Zwycięskie zespoły w Finale Konkursu zostaną wyłonione na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych podczas dwóch części Finału Konkursu
 2. Finał Konkursu: odbędzie się w Warszawie terminie 05-06.06.2024 roku.
 3. Nie będą dopuszczane do Konkursu prace, których treści naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich.
 4. Organizatorzy ponoszą koszty organizacji i przeprowadzenia Finału Konkursu oraz zakwaterowania i wyżywienia finalistów Konkursu.
 5. Uczestnicy Finału Konkursu ponoszą koszty przejazdu do Warszawy.

 

§ 3.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Test i konkurencje, do których przystąpią uczestnicy Finału Konkursu oceniane będą przez Jury Konkursu w składzie: Partnerzy Projektu, ekspert zewnętrzny oraz przedstawiciele FMP.
 2. Decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.
 3. O kolejności uzyskanych miejsc w Finale (I, II, III miejsce) decyduje suma punktów zdobytych podczas I i II części Finału Konkursu.
 4. Dla laureatów Finału Konkursu zostaną przygotowane statuetki, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (dla uczniów i ich opiekunów), np. tablety, sprzęty RTV.
 5. Pozostali Uczestnicy Finału otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe np. słuchawki bezprzewodowe, głośniki.
 6. Organizator przewiduje dyplomy dla wszystkich Uczestników Finału.
 7. Uczestnikom Finału nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik będący Nauczycielem oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika będącego Uczniem, przystępując do Konkursu oświadcza, że Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich majątkowych i osobistych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) do utworów (Prac Konkursowych) nadesłanych w ramach Konkursu.
 2. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw do utworów (Prac Konkursowych), Uczestnik (przedstawiciel ustawowy) zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności w powyższym zakresie.
 3. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się co najmniej do II etapu Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zgłoszenia do Konkursu, zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym
  w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów - utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami - wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  4. udostępnianie w sieci internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora, a także udostępnianie w ramach portali i mediów społecznościowych (np. Facebook, YouTube);
  5. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego;
  6. wykorzystania dla celów wewnętrznych Organizatora w ramach materiałów korporacyjnych i promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji;
  7. wykorzystania w celu promocji Organizatora, w ramach materiałów promocyjnych, niezależnie od ich formy, nakładu i sposobu publikacji;
  8. dokonywania wszelkich zmian, jakie Organizator uzna za celowe, w tym łączenia z innymi utworami, a także dzielenia na części.

 

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się do co najmniej II etapu Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, tj. prawo do adaptacji, przeróbek lub modyfikacji utworu, a następnie korzystania z utworów zależnych oraz rozporządzenia nimi wedle swobodnego uznania Organizatora, a także przenosi na Organizatora prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 2. Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Pracy Konkursowej i zakwalifikowania się do co najmniej II etapu Konkursu upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykorzystania jego wizerunku, na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie.
 3. Zwycięzca Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów, w tym prawa do:
  1. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu;
  2. decydowania o nienaruszalności formy i treści utworu oraz do ich rzetelnego wykorzystania (integralność);
  3. decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5.
KONTAKT Z ORGANIZATOREM I WYKONAWCĄ

Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest Koordynator Programu „Ekonomia na co dzień” - Agnieszka Predygier: e-mail: agnieszka.predygier@junior.org.pl.

 

§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych jest Organizator.
 2. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją Konkursu. W imieniu uczniów biorących udział w Konkursie będących poniżej 16 roku życia zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu.
 4. W razie konieczności dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą jednak profilowane, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestników Finału Konkursu, wraz z podaniem nazwy szkoły, na stronie internetowej www.junior.org.pl.
 6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w II etapie Konkursu.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl.
 2. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do dokonywania zmian
  w niniejszym Regulaminie oraz formule i sposobie przeprowadzenia Ogólnopolskiego Forum Ekonomicznego Młodych, o których powiadomi Uczestników na stronie programu.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona z co najmniej
  7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej www.junior.org.pl oraz przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez nauczycieli
  w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnikom będzie przysługiwało prawo niezaakceptowania zmian Regulaminu. Niezaakceptowanie zmian Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl i obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu.