REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO "Bezpieczny konsument.”

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO

"Bezpieczny konsument.”
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bielawskiej 6 lok.20, zwana dalej Organizatorem.
 2. Partnerem Projektu „Ekonomia na co dzień jest UNICEF oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (WIB).
 3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych realizujący program „Ekonomia na co dzień”.
 4. Konkurs skierowany jest do 72 000 uczniów na terenie całego kraju.
 5. Założeniem konkursu jest sprawdzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i praw konsumenta..
 6. Konkurs „Bezpieczny konsument.” zostanie przeprowadzony w terminie od 13  do 20 marca 2024 roku za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Będzie składał się z 25 pytań z trzema odpowiedziami do wyboru.
 7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się ucznia (za pomocą loginu i hasła klasy) na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl oraz wpisanie swojego numeru z dziennika lekcyjnego.
 8. W Konkursie uczeń może uczestniczyć tylko jeden raz, tj. jednorazowo zalogować się i rozwiązać zadania konkursowe. Wyniki ponownego rozwiązania testu i zadań przez tego samego ucznia nie będą uwzględnione.
 9. W Konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostanie 25 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. O zwycięstwie zadecyduje liczba punktów i czas rozwiązania.
 10. Zwycięzców wyłoni powołana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Komisja w skład której wejdą: koordynator programu „Ekonomia na co dzień” oraz doradca metodyczny z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Decyzje Komisji są ostateczne.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 12. Lista zwycięzców Konkursu wg. podanych numerów z dziennika lekcyjnego, identyfikatora klasy i nazwiska nauczyciela realizującego program podane zostaną na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Nauczyciel dokona identyfikacji danego ucznia.
 13. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe i dyplomy.
 14. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły na koszt Organizatora w terminie do 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 15. Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzyma również trzech nauczycieli, którzy zmotywują najliczniejszą grupę uczniów do udziału w Konkursie.
 16. Żadnemu z nagrodzonych nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę.
 17. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest koordynator programu Agnieszka Predygier, kontakt: agnieszka.predygier@junior.org.pl
 18. Administratorem danych osobowych uczniów jest szkoła, do której uczęszcza uczeń, zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 19. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 20. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia otwarcia Konkursu. W oczywistych przypadkach nieuczciwej konkurencji, wyniki zakwestionowane przez Komisję nie będą brane pod uwagę.