Regulamin Konkursu „Kreuję swój wizerunek”

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO „Kreuję swój wizerunek”
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bielawskiej 6 lok.20, zwana dalej Organizatorem.
 2. Projekt „Ekonomia na co dzień” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych realizujący program „Ekonomia na co dzień”.
 4. Konkurs skierowany jest do 72 000 uczniów.
 5. Założeniem konkursu jest zapoznanie się z zasadami etyki biznesowej, zarządzania informacją i komunikacją, nawiązywania kontaktów w środowisku, budowania relacji, podejmowania decyzji w oparciu o kontekst sytuacyjny.
 6. Konkurs „Kreuję swój wizerunek” zostanie przeprowadzony w terminie od 1 marca do 8 marca 2022 roku za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się ucznia (za pomocą loginu i hasła klasy) na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl oraz wpisanie swojego numeru z dziennika lekcyjnego.
 8. W Konkursie uczeń może uczestniczyć tylko jeden raz, tj. jednorazowo zalogować się i rozwiązać zadania konkursowe. Wyniki ponownego rozwiązania testu i zadań przez tego samego ucznia nie będą uwzględnione.
 9. Na 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu, na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. zostaną opublikowane szczegółowe informacje o zakresie tematycznym Konkursu.
 10. W Konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostanie 25 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. O zwycięstwie zadecyduje liczba punktów i czas rozwiązania.
 11. Zwycięzców wyłoni powołana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Komisja w skład której wejdą: koordynator programu „Ekonomia na co dzień” oraz doradca metodyczny z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Decyzje Komisji są ostateczne.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 13. Lista zwycięzców Konkursu wg. podanych numerów z dziennika lekcyjnego, identyfikatora klasy i nazwiska nauczyciela realizującego program podane zostaną na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Nauczyciel dokona identyfikacji danego ucznia.
 14. Nagrodami w konkursie są słuchawki bezprzewodowe lub głośniki.
 15. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły na koszt Organizatora w terminie do 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 16. Nagrody rzeczowe w postaci słuchawek bezprzewodowych lub głośników otrzyma również trzech nauczycieli, którzy zmotywują najliczniejszą grupę uczniów do udziału w Konkursie.
 17. Żadnemu z nagrodzonych nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę.
 18. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest koordynator programu Agnieszka Predygier, kontakt: agnieszka.predygier@junior.org.pl
 19. Administratorem danych osobowych uczniów jest szkoła, do której uczęszcza uczeń, zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 20. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 21. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia otwarcia Konkursu. W oczywistych przypadkach nieuczciwej konkurencji, wyniki zakwestionowane przez Komisję nie będą brane pod uwagę.