Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO „Wiedza mają szansą na dobrobyt”
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bielawskiej 6 lok.20, zwana dalej Organizatorem.
 2. Projekt „Ekonomia na co dzień” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych realizujący program „Ekonomia na co dzień”.
 4. Konkurs skierowany jest do 72 600 uczniów.
 5. Celem Konkursu jest weryfikacja wiedzy dotyczącej zasad zachowania bezpieczeństwa przy wyborze i dokonywaniu transakcji finansowych oraz wykorzystania podstaw matematyki do określania konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze.
 6. Konkurs „Wiedza moją szansą na dobrobyt” zostanie przeprowadzony w terminie od 24 maja do 31 maja 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 7. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zalogowanie się ucznia (za pomocą loginu i hasła klasy) na stronie internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl oraz wpisanie swojego numeru z dziennika lekcyjnego.
 8. W Konkursie uczeń może uczestniczyć tylko jeden raz, tj. jednorazowo zalogować się i rozwiązać zadania konkursowe. Wyniki ponownego rozwiązania testu i zadań przez tego samego ucznia nie będą uwzględnione.
 9. Na 10 dni przed rozpoczęciem Konkursu, na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. zostaną opublikowane szczegółowe informacje o zakresie tematycznym Konkursu.
 10. W Konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostanie 20 uczniów, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. O zwycięstwie zadecyduje liczba punktów i czas rozwiązania.
 11. Zwycięzców wyłoni powołana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Komisja w skład której wejdą: koordynator programu „Ekonomia na co dzień” oraz doradca metodyczny z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Decyzje Komisji są ostateczne.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 13. Lista zwycięzców Konkursu wg podanych numerów z dziennika lekcyjnego, identyfikatora klasy i nazwiska nauczyciela realizującego program podane zostaną na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Nauczyciel dokona identyfikacji danego ucznia.
 14. Nagrodami w konkursie są słuchawki bezprzewodowe.
 15. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły na koszt Organizatora w terminie do 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników na stronie internetowej programu http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl.
 16. Nagrody rzeczowe w postaci słuchawek bezprzewodowych otrzyma również dwóch nauczycieli, którzy zmotywują najliczniejszą grupę uczniów do udziału w Konkursie.
 17. Żadnemu z nagrodzonych nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę.
 18. Po stronie Organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu jest koordynator programu Urszula Sierżant, kontakt: urszula.sierzant@junior.org.pl
 19. Administratorem danych osobowych uczniów jest szkoła, do której uczęszcza uczeń, zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 20. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, Uczestnicy akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie.
 21. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie do dnia otwarcia Konkursu. W oczywistych przypadkach nieuczciwej konkurencji, wyniki zakwestionowane przez Komisję nie będą brane pod uwagę.